Infoservis » O serveru »

Podmínky


Podmínky (Zveřejněno: 29.08.2008)

 

I. Vymezení pojmů

 1. Server iBoys.cz (dále jen Server) je internetová služba sloužící především ke komunikaci mezi uživateli, seznamování apod. Server je určen především pro gaye.
 2. Provozovatelem Serveru je společnost GESYS s.r.o., Třebízského 1388, Praha 2, IČ 27637239 (dále jen Provozovatel).
 3. Uživatelem Serveru (dále jen Uživatel) se rozumí každá osoba, která užívá služeb Serveru ať již jako registrovaný uživatel nebo pouze jako neregistrovaný návštěvník.
 4. Pravidly se rozumí tento dokument a všechny dílčí Pokyny (tzn. všechna oficiální sdělení na Serveru). Tyto Pokyny mohou tento dokument upravovat a v případě rozporu mají aplikační přednost.
 5. Uživatelský účet uživatele vytvořený Uživatelem na Serveru se nazývá Profil. Profil obsahuje informace o Uživateli.
 6. Daty se rozumí veškeré údaje, které Uživatel na Server vloží (Profil, fotografie, textové inzeráty, příspěvky do diskuze, blog, chat a další).
 7. Všechny další pojmy, které nejsou vymezeny v článku I. jsou považovány za obecně užívané.

 

II. Provozní podmínky serveru, odpovědnost

 1. Provozovatel zajišťuje nepřetržitý provoz služeb serveru, dohled nad technickým zařízením a jeho servis.
 2. Provozovatel zajišťuje pravidelné zálohování dat uložených na Serveru.
 3. Provozovatel zajistí uživatelskou podporu odpovídající charakteru nabízené služby. Uživatelská podpora je poskytována výhradně přes emailové adresy uvedené v sekci Kontakt.
 4. Uživatel bere na vědomí, že vzhledem k charakteru služby může dojít k výpadku služby nebo ztrátě dat. Za tyto technické problémy nenese Provozovatel žádnou odpovědnost.
 5. Provozovatel poskytuje Uživatelům prostor na Serveru pro vkládání Dat za účelem vlastní prezentace Uživatele. Účelem této prezentace je seznámení se s dalšími Uživateli a komunikace s nimi. Služby Serveru umožňují tyto informace zobrazovat, zasílat a mazat. Uživatel bere na vědomí, že součástí Profilu mohou být také údaje, které může vložit jiný Uživatel (kniha návštěv, přátelé) - tyto údaje může Uživatel ze svého profilu odstranit (nemůže je měnit) - a také údaje, které se v Profilu zobrazují automaticky (např. čas posledního přihlášení, počet návštěv,ap.).
 6. Provozovatel pravidelně kontroluje Data vložená Uživateli (profily, fotografie, textové inzeráty) a Data, která jsou v rozporu s Podmínkami odstraňuje. Provozovatel však nenese žádnou zodpovědnost za Data vložená uživateli.
 7. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za zneužití Dat třetí osobou nebo uvedení nepravdivých informací Uživatelem.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat nebo změnit jakákoliv Data nebo nepovolit nebo zrušit Profil dle vlastního uvážení, především v případě porušování zákonů ČR, obtěžování ostatních uživatelů vulgárními výrazy (ať už soukromými zprávami nebo veřejně), opakovaného porušování Podmínek.
 9. Provozovatel je oprávněn upravovat, měnit a rušit služby a obsah Serveru dle vlastního uvážení.
 10. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by byly Uživateli způsobeny užíváním Serveru, nefunkčností Serveru nebo nefunkčností některé z jeho částí.

 

III. Povinnosti Uživatele, omezení

 1. Uživatel je povinnen uvádět na Serveru vždy pravdivé údaje.
 2. Ke všem Datům, na která se vztahují autorská práva, musí mít Uživatel autorská práva nebo souhlas autora.
 3. Kontaktní údaj (emailová adresa) musí být funkční po celou dobu užívání Serveru.
 4. Uživatel neuvádí na Serveru žádné údaje, které by byly v rozporu se zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 5. Obsah těchto stránek je chráněn autorskými právy. Uživatel nesmí upravovat, kopírovat, reprodukovat, publikovat, licencovat, nebo prodávat jakoukoli část Serveru nebo jakékoli informace, produkty nebo služby získané ze služeb Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla.
 6. Uživatel nesmí využívat služeb Serveru k účelům odporujícím zákonům České republiky.
 7. Profily Uživatelů mohou mít erotický obsah a Uživatel je s tímto seznámen a souhlasí s přítomností tohoto obsahu na Serveru. Erotické a pornografické fotografie nejsou zobrazovány mládeži do 18ti let. Těmto osobám je zakázáno prohlížet tento obsah Serveru, který je označen nápisem "Fotka nevhodná pro mladší 18let. Pokud je Ti 18 nebo více, můžeš fotku zobrazit kliknutím zde" nebo nápisem podobného znění.
  Uživatel nesmí tento obsah zprostředkovat osobám mladším 18ti let.
 8. Uživatel nesmí využívat služby Serveru pro prezentaci komerčních aktivit, služeb a výrobků, zvláště pak prezentaci eskortních služeb, s výjimkou sekce Komerční inzeráty.
 9. Uživateli je zakázáno vytvářet více profilů za účelem zviditelnění a to ani v případě, že původní profil byl deaktivován. Provozovatel je oprávněn v případě porušení tohoto bodu odstranit všechny Profily daného Uživatele.
 10. V případě, že se Uživatel rozhodne ukončit užívání služeb Serveru, má možnost profil zrušit. Bezprostředně po podání žádosti o zrušení profilu (provádí se v nastavení profilu tlačítkem "zrušit profil") je profil deaktivován (profil není nikde zobrazen, ale Uživatel se do něj může opět přihlásit a profil aktivovat). K vymazání profilu dojde do 30 dní od podání žádosti. Na Serveru budou poté ponechána pouze základní data pro zobrazení náhledu profilu (miniatura první fotografie, věk, výška, váha, okres).
 11. Jednou ze služeb Serveru je i chat Uživatelů. Na tomto chatu je zakázáno vznášení sexuálních návrhů a nabídek, psaní reklamních textů a odkazů a obtěžování ostatních uživatelů hádkami, "tapetováním" (opakovaným psaním stejných textů) či jiným nevhodným chováním. Porušení tohoto bodu je trestáno vyloučením Uživatele z chatu.
 12. Uživatel se zavazuje k tomu, že nebude na veřejně přístupná místa na Serveru (údaje v Profilu, text zasílaný na chat, do uživatelských fór, jako text zobrazený na fotografiích apod.) vkládat žádné konktatní údaje (telefon, email, webové adresy, icq apod.) a to jak textovou, tak jinou formou.
 13. Uživateli je zakázáno vkládat fotografie obsahující reklamní odkazy. Fotografie, u nichž bude podezření na porušování autorského zákona nebo zákonů ČR, budou vymazány.
 14. Uživateli mladšímu 18ti let je zakázáno vkládat do Profilu jakákoliv Data nevhodná pro osoby mladší 18ti let (především erotické fotografie).
 15. Uživateli je zakázáno rozesílat jakékoliv nevyžádané zprávy, které jsou v rozporu s účelem Serveru, ať už komerčního nebo nekomerčního charakteru. Porušení tohoto bodu je potrestáno zrušením Profilu bez možnosti vytvoření dalšího Profilu.
 16. Uživateli je zakázáno vyjadřovat se vulgárně v diskuzích, knihách návštěv a dalších veřejných místech Serveru.
 17. Uživatel nesmí jakkoliv poškozovat dobré jméno a pověst Serveru nebo Provozovatele.
 18. Uživateli je zakázáno šířit o ostatních Uživatelích jakékoliv osobní informace, které by mohly poškodit jejich osobu.
 19. Uživatel odpovídá za škodu, kterou svým konáním způsobí Serveru nebo jiným Uživatelům.

 

IV. Souhlas s užíváním Dat

 1. Uživatel souhlasí s použitím Dat při prezentacích, propagaci Serveru a na akcích pořádaných Serverem a souhlasí s úpravou vložených fotografií logem serveru, případně dalšími úpravami (otočení, zmenšení).
 2. Uživatel bere na vědomí, že Data, která poskytne vložením na Server, jsou používána třetí osobou (zobrazena dalším Uživatelům).
 3. Uživatel vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl při registraci na Serveru a dále souhlasí se zasíláním soukromých zpráv. Tyto e-maily a zprávy mohou být informativní nebo reklamní a nejedná se o nevyžádanou poštu.

 

V. Placené služby
Veškeré základní služby (vytvoření profilu, psaní zpráv, vložení fotografií atd.) jsou poskytovány zdarma.
Uživatel má možnost si za některé nadstandardní služby (zviditelnění profilu, možnost změny statusu, nezobrazení některých informací atd.) připlatit.
Platba služeb se provádí z interního účtu, který se dobíjí platebními metodami jako např. převod na účet, platební karty atd. Platební metody jsou uvedeny na příslušném místě Serveru.

 1. Zakoupením placené služby nevzniká Uživateli nárok na jakékoliv další služby mimo rámec zakoupené služby.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění měnit ceny placených služeb. Změna ceny se však nedotkne již zakoupených služeb Uživatelem.
 3. Uživatel má nárok na navrácení celé hodnoty zakoupené služby za dané období v případě výpadku služeb Serveru po dobu delší než 10% z doby platnosti dané služby nebo v případě nefunkčnosti služby. Tato možnost se netýká výpadku internetové konektivity mezi Uživatelem a Serverem. Reklamaci je však zapotřebí uplatnit do 3 dnů od počátku platnosti služby.
  Reklamaci služeb nebo dobíjení kreditu řeší Provozovatel výhradně na emailové adrese platby@iboys.cz. Hodnota reklamované služby je v případě oprávněné reklamace přičtěna zpět na interní účet, a to v původní hodnotě služby.
 4. Uživatel může požádat Provozovatele o navrácení nevyčerpaného zůstatku interního účtu, který si Uživatel sám dobil. Prostředky jsou navráceny stejnou cestou, kterou byly na účet dobity (např. převodem, platební kartou). Pokud to není možné, rozhoduje o způsobu navrácení Provozovatel po dohodě s Uživatelem. Za navrácení je odečten manipulační poplatek 100,- Kč. Provozovatel si vyhrazuje právo nenavrátit prostředky dobité přes SMS platby.
  Uživateli nebudou navráceny prostředky za již nakoupené a nevyužité služby a to jak při zrušení Profilu Uživatelem, tak zrušení Profilu Provozovatelem.
 5. Z placených služeb odvede Provozovatel řádně DPH, Provozovatel vystaví na žádost Uživatele daňový doklad. Daňový doklad je zasílán emailem.
 6. V případě zjištění podvodných finančních transakcí při dobíjení kreditu bude uživateli profil ihned zrušen bez možnosti náhrady.
   

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Pravidla užívání Serveru iBoys.cz jsou platná a nabývají účinnosti dnem zveřejnění na Serveru.
 2. Užíváním služeb Serveru vyjadřuje Uživatel souhlas s aktuálními Pravidly. Pravidla mohou být kdykoli aktualizována a je v zájmu Uživatele, aby tyto aktualizace sledoval. V případě, že Uživatel s Pravidly nesouhlasí, nesmí Server používat.
 3. Právní vztahy neupravené v Podmínkách serveru se řídí platnými zákony ČR